Author = Lili Li
Number of Articles: 1
1. Prevalence of and Trends for Dyslipidemia among Pilots from one Airline in China

Volume 7, Issue 1, Winter 2019, Pages 18-22

10.15171/ijtmgh.2019.05

Tiebing Liu; Bing Qiu; Jinling Zheng; Chanyuan Zhang; Yanmin Qi; Jinhui Fan; Lili Li; Jixia Gao