Keywords = Lipids
1. Prevalence of and Trends for Dyslipidemia among Pilots from one Airline in China

Volume 7, Issue 1, Winter 2019, Page 18-22

10.15171/ijtmgh.2019.05

Tiebing Liu; Bing Qiu; Jinling Zheng; Chanyuan Zhang; Yanmin Qi; Jinhui Fan; Lili Li; Jixia Gao