Author = Tiebing Liu
Prevalence of and Trends for Dyslipidemia among Pilots from one Airline in China

Volume 7, Issue 1, March 2019, Pages 18-22

10.15171/ijtmgh.2019.05

Tiebing Liu; Bing Qiu; Jinling Zheng; Chanyuan Zhang; Yanmin Qi; Jinhui Fan; Lili Li; Jixia Gao


Meta-analysis of Incidence of Brain Cancer Among Aircrew

Volume 5, Issue 1, February 2017, Pages 14-19

10.15171/ijtmgh.2017.03

Tiebing Liu; Chanyuan Zhang; Shanshan Wang; Jin Zhang